معرفی

مشخصات فردی

ایران امیرتیموری

نام - نام خانوادگی : ایران   امیرتیموری

پست الکترونیکی : iranamirteimoori@iaurasht.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : پرستاری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه علوم پزشکی گیلان-شرق گیلان

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : پرستاری ویژه نوزادان
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه علوم پزشکی تبریز

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : پرستاری

محل خدمت : دانشکده پرستاری مامایی

مرتبه علمی : مربی

ایران امیرتیموری
ایران امیرتیموری

محل خدمت :
    دانشکده پرستاری مامایی
مرتبه علمی :
    مربی
^